Obiekt w budowie

 1. Nadzór nad inwestycją
  1. kontrolowanie na bieżąco zgodności wykonania z projektem budowlanym
  2. sprawdzanie zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych z projektem oraz pod kątem zakładanych właściwości użytkowych,
  3. opiniowanie w zakresie ochrony ppoż. zmian na etapie wykonawczym.
  4. opiniowanie projektów wykonawczych
  5. prowadzenie testów i sprawdzeń odbiorowych lub nadzór nad tymi testami
 2. Przygotowanie obiektów do odbioru PSP
  1. sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową,
  2. prowadzenie lub nadzór nad próbami urządzeń przeciwpożarowych
  3. wsparcie w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej
 3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 4. Oznakowanie ewakuacyjne
  1. ustalenie dróg i kierunków ewakuacji
  2. zaprojektowanie rozmieszczenia znaków
  3. dostawa
  4. montaż
 5. Oceny zagrożenia wybuchem i dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem
 6. Podręczny sprzęt gaśniczy i hydranty wewnętrzne
  1. dobór podręcznego sprzętu gaśniczego
  2. zaprojektowanie rozmieszczenia
  3. dostawa
  4. montaż